Scroll Top

Yerel yönetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı

cevreveseher

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor.

Ayrıca çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ile faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin çevresel etkilerinin değerlendirmesine ilişkin görevlerine de yer verilen kararnameye göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları, parselasyon planları ve değişikliklerini re’sen yapacak, yaptırabilecek ve onaylayabilecek.

Bakanlık, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde re’sen ruhsat ve yapı kullanma izni verebilecek.

Kamunun taşınmaz yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında

KHK ile Bakanlığa yeni görev ve yetkiler de eklendi.

Buna göre, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

Ayrıca Bakanlık, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapacak. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemleri yürütecek ve kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirleyecek.

Bakanlığa iki yeni genel müdürlük

Kararnameyle Bakanlığın teşkilat yapısında da düzenlemeye gidildi.

Buna göre Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapacak, takip edip, sonuçlandırıp, geliştirecek.

Ayrıca, mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasının gözetlenmesi, mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapılması, istatistiki bilgileri toplanması, değerlendirmesi ve yayımlanması ile mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlanması ve uygulanmasının takibi, mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarının tespit edilmesi, mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlenmesi ve uygulanmasının sağlanması da genel müdürlüğün görevleri arasında bulunuyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile iş birliği yaparak yürütecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapacak.

Genel müdürlük, devlete ait konutları yönetecek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit edecek.

Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutacak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlayacak.

Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yaparak, tasfiyelerini sonuçlandıracak.

Bunların yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapabilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirleyerek, kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat taslakları hakkında görüş bildirebilecek.

Genel Müdürlük, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapacak. Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütecek.

Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek, tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Genel Müdürlüğün diğer görev ve yetkileri şöyle:

“Teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde denetim grupları kurmak, Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak.”

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğünün de görev ve yetkileri belirlendi.

Benzer gönderiler