Scroll Top

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yürütmenin yapısı

bakanlar_kurulu_bestepede_toplandi212017259

Cumhurbaşkanı’nın sorumlulukları nelerdir?

 • Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.
 • Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
 • Milli güvenlik politikalarını belirler. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hareket emri verir.
 • Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderir.
 • Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, üst düzey diplomatları ve üst düzey kamu görevlilerini atar ve görevden alır.
 • Meclis’te kabul edilen kanunları yayımlar ya da tekrar görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderir.
 • Anayasa değişikliklerini gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
 • Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar nasıl atanacak ve azledilecek?

 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar ve sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludurlar.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Meclis üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan’da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.


Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Bakanlar Kurulu var mı?

 • Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu, Meclis tarafından denetlenen bir yürütme organıdır.
 • Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ise yürütme elemanları sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu oldukları için Bakanlar Kurulu yoktur.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının görev ve yetkileri ile sorumluluğu nasıl olacak?

 • Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
 • Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder.
 • Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder.

Benzer gönderiler